(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NSSMNNN');

Regulamin i polityka prywatności

§ 1

 1. Strona internetowa ma na celu udostępnienie pełnej i przejrzystej informacji dotyczącej foteli masujących marki Fujiiryoki.
 2. Strona nie jest sklepem internetowym i nie umożliwia dokonania zakupu.

§ 2

 1. Właścicielem praw do strony internetowej jest GPI EUROPE Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 19 lok. 176, 10-088 Olsztyn, Polska, Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000780982, NIP 7393818148, REGON 383085620.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną będąca użytkownikiem strony
 3. Strona internetowa rozumiana jest jako serwis internetowy w domenie: https://fujiiryoki.pl.

§ 3

Przetwarzanie danych

 1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane, tj. przesłania reklamy, przedstawienia oferty handlowej, przygotowania i zawarcia umowy w sposób zgodny z postanowieniami Polityki prywatności.
  • Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności przed przekazaniem danych osobowych.

§ 4

Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, filmów, oprogramowania i innych materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowią własność Sprzedawcy lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez odpowiedniego właściciela.
 2. Klient może drukować części strony lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać innym osobom, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów prawa.
 3. Bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela Klient strony nie może:
  • wykorzystywać (kopii / części) niniejszej strony internetowej lub oznaczeń zawartych w jej treści w celach komercyjnych.
  • modyfikować (części) niniejszej strony internetowej ani włączać jej do treści innych opracowań, takich jak np. dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich.

§ 5

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Korzystanie ze strony internetowej jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system informatyczny, z którego korzysta Klient minimalnych wymagań technicznych:
  • przeglądarka Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript, cookies, lub
  • przeglądarka Mozilla Firefox w wersji 70.0.1 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub
  • przeglądarka Google Chrome w wersji 78.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies
 2. Klient korzystający ze strony internetowej jest zobowiązany w szczególności do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa
  • korzystania ze strony internetowej w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie odpowiedniego oprogramowania lub urządzeń
  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach strony internetowej niezamówionej informacji handlowej (spam)
  • korzystania ze strony internetowej w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedającego
  • korzystania ze strony internetowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu
 3. Właściciel podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania strony internetowej. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu strony internetowej.

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Zawartość strony internetowej www.fujiiryoki.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
 2. Informacje dotyczące towaru prezentowanego na stronie internetowej są zgodne z danymi katalogowymi. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w opisach produktów.
 3. Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 4. Właściciel z ważnych powodów zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Do ważnych powodów uzasadniających zmianę Regulaminu zalicza się w szczególności zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązujące go, zmiany organizacyjne po stronie Właściciela, rozszerzenie usług świadczonych przez Właściciela, brak dalszej możliwości świadczenia usług przez Właściciela  na obecnych warunkach.
 5. W sprawach nie uregulowanych powyżej stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 6. Wszelkie pytania i uwagi należy zgłaszać bezpośrednio przez:Polityka prywatności


§ 1

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady:
  • przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną
  • przechowywania danych osobowych
  • korzystania z usługi newslettera.

§ 2

Definicje

 1. Administrator – oznacza właściciela strony internetowej GPI EUROPE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  z siedzibą w Olsztynie (10-274) przy ulicy Sikorskiego 19 lok. 176, NIP 7393818148.
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych.
 3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej.
 4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej.
 5. Strona internetowa – oznacza fujiiryoki.pl
 6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik – oznacza  podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 3

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

§ 4

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
  • Konfiguracji strony internetowej: rozpoznania urządzenia Użytkownika strony internetowej odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, dostosowania do jego indywidualnych potrzeb; rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej.
  • Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych: dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
  • Analiz i badań oraz audytu oglądalności: tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  • Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności strony internetowej.
 2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Adwords i Google Analytics.
  • wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji strony internetowej za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.
  • wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji strony internetowej za pomocą serwisu społecznościowego X.
  • wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji strony internetowej za pomocą serwisu YouTube i Vimeo.

§ 5

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

§ 6

Przetwarzanie danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, ze zm., dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem jest:
  GPI EUROPE Sp. z o.o.
  ul. Generała Władysława Sikorskiego 19, lok. 176, 10-088 Olsztyn
  telefon (89) 888 12 22
  e-mail: fujiiryoki@fujiiryoki.pl
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane, tj. przesłania reklamy, przedstawienia oferty handlowej, przygotowania, zawarcia i wykonania umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a także działanie w celu zawarcia i wykonania umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO).
 3. Zgoda, o której mowa w poprzednim punkcie, może być odwołana w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Przetwarzanie danych odbywa się również w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci marketingu bezpośredniego oraz w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawarcia i wykonania umowy.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa oraz podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu i na polecenie administratora. Wykaz podmiotów współpracujących z administratorem, którym powierzone zostało przetwarzanie danych osobowych, dostępny jest w siedzibie administratora.
 6. Podającemu dane przysługują następujące prawa:
  • prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą;
  • prawo do sprostowania danych;
  • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);
  • prawo do ograniczenia przetwarzania;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do sprzeciwu.
 7. Aby skorzystać z praw przysługującym na mocy RODO należy skontaktować się z administratorem (punkt 1).

 8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, może wynikać z przepisu prawa albo stanowić warunek zawarcia i wykonania umowy.
 10. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez okres wskazany we właściwych przepisach prawa, do czas wygaśnięcia okresu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawarcia i wykonania umowy, natomiast w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do czasu jej cofnięcia. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy.
 11. Dane osobowe nie będą służyły automatycznemu podejmowaniu decyzji, ale będą profilowane w celach marketingu bezpośredniego, w celu dostosowania prezentowanej oferty administratora.

§ 7

Polityka plików cookies

 1. Administrator danych informuje, iż w celu zapewnienia prawidłowego dostępu do serwisu https://fujiiryoki.pl na komputerze osoby z niego korzystającej zapisywane są krótkie pliki tekstowe (zwane dalej „cookies”).
 2. Pliki cookies nie służą do przetwarzania lub przechowywania danych osobowych, a jedynie do utrzymania sesji osoby odwiedzającej serwis oraz do tworzenia statystyk oglądalności, jak również pomocy przy przygotowywaniu ankiet i kampanii internetowych.
 3. Na podstawie zawartości treści plików cookies nie istnieje możliwość identyfikacji osoby korzystającej z serwisu.
 4. W swoim serwisie https://fujiiryoki.pl korzysta z następujących plików cookies:
  • Domena: .doubleclick.net | Nazwa cookies: IDE | Ważność: >rok
  • Domena: .google.com | Nazwa cookies: 1P_JAR, AID, APISID, CONSENT, HSID, NID, SAPISID, SID, SIDCC, SSID | Ważność: od 7 dni do 21 lat (w zależności od cookies)
  • Domena: .google.pl | Nazwa cookies: 1P_JAR, CONSENT, NID | Ważność: od 7 dni do 21 lat (w zależności od cookies)
  • Domena: www.google.pl | Nazwa cookies: UULE | Ważność: 24 h
  • Domena: fujiiryoki.pl | Nazwa cookies: _dc_gtm_UA-17272264-1, _ga, _gid, complianceCookie | Ważność: od 1 minuta do 2 lat (w zależności od cookies)

§ 8

Wszelkie pytania i uwagi należy zgłaszać bezpośrednio przez:
– e-mail fujiiryoki@fujiiryoki.pl
– telefon (89) 888 12 22
– adres do korespondencji: GPI EUROPE Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 19 lok. 176, 10-088 Olsztyn, Polska